TEİAŞ, frekans sapmaları durumunda ünite aktif güç çıkışındaki değişimin tespit edilmesi amacıyla primer frekans kontrolüne katılan üretim tesislerinden bu EK’te yer alan verileri istemeye yetkilidir.

Üretici, primer frekans kontrol hizmetinin izlenmesi için TEİAŞ tarafından belirlenen verilerin yerinde ölçülerek değer eğrisi grafiğinin ekranda gösterilmesi ve alınan verilerin ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alınabilmesi ve raporlanabilmesi amacına yönelik hizmetleri, TEİAŞ’ın belirleyeceği biçimde sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belirlenen verilerin, anlaşma konusu yan hizmetlerin sağlandığı süre boyunca kesintisiz olarak (arıza halleri, planlı veya belirli müdahaleler dışında) ölçülüp kayıt altına alınacaktır. Bu verilerin ve raporların sağlanması için ihtiyaç duyulacak her türlü gerekli cihaz, teçhizat, donanım ve yazılım Üretici tarafından seçilecek ve kurulacaktır. Kurulum için gerekli her türlü araç-gereç, kablaj ve montaj işleri yine Üretici tarafından sağlanacaktır.

Üretici, TEİAŞ tarafından kurulacak izleme ve kontrol sistemi ile veri alışverişi gerçekleştirmek amacıyla bağlantı kurulmasına ve uzaktan erişime imkan verecek şekilde gerekli yazılım ve donanımı sağlayacaktır.

Üretici, primer frekans kontrol hizmetine ilişkin olarak kaydedilecek verileri TEİAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe; frekans, aktif çıkış gücü ve reaktif çıkış gücü gibi generatör verilerini saniyede en az 1 veri (1000 milisaniye veya daha kısa sürede bir veri), sıcaklık, hız eğimi ve ölü bant gibi işletme şartları ya da kontrol sistemi ile ilgili verileri ise dakikada en az 1 veri (60 saniye veya daha kısa sürede bir veri) olacak şekilde ölçecek ve ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alacaktır.

Üretici, primer frekans kontrol hizmetine ilişkin olarak en az aşağıdaki tabloda yer alan verileri belirtildiği şekilde kayıt altına alacaktır:

S/N Sinyal Adı Örnekleme Süresi
1 Şebeke Frekansı (Hz) ve/veya Türbin Hızı (rpm) 0 … 1 saniye
2 Aktif Çıkış Gücü Ayar Noktası Değeri (Pset) 0 … 1 saniye
3 Aktif Çıkış Gücü Gerçekleşen Değeri (MW) 0 … 1 saniye
4 Primer Frekans Kontrol İşletmesi Durum Bilgisi

(Primer Frekans Kontrol Devrede/Devre Dışı; PFCO: ON/OFF)0 … 60 saniye5Kesici Durum Bilgisi (Kesici Açık/Kapalı ; MCB : ON/OFF)0 … 60 saniye6Türbin Hız Regülatörü İşletme Modu

(Kombine Çevrim Elektrik Santralleri İçin Güç Kontrolü, Hız Kontrolü, Sıcaklık Kontrolü, vb…)0 … 60 saniye7Hız Eğimi (%)0 … 60 saniye8Ölü Bant (mHz)0 … 60 saniye

TEİAŞ tarafından hazırlanan ödeme bildirimlerine esas verilerin oluşturulması ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Üretici, primer frekans kontrolüne katılım durumuna ilişkin kayıtları TEİAŞ tarafından belirlenen elektronik formatlarda ve sıklıkta ilgili BYTM’ye TEİAŞ tarafından belirlenen  esaslar çerçevesinde gönderecektir. TEİAŞ tarafından tesis edilen İzleme ve Kontrol Sistemi çerçevesinde belirlenen format, www.teias.gov.tr adresinde yan hizmetler bağlantısında yer almaktadır.