Mevzuattaki Zorunluluk

Tüm RES’lerin RİTM Bağlantı Teknik Özellikleri

28/05/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Şebeke Yönetmeliği” Geçici Madde 4’te

“Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için tesisin bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihte yürürlükte olan Ek-18 uygulanır. Ek-18’de yer alan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) için alt yapı gerekliliklerinin düzenlendiği “E.18.9- Rüzgar Enerjisi Santrallarının İzlenmesi” bölümü, bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihte yürürlükte olan Ek-18’de yer almasa dahi, mevcut ve yeni tesis edilecek olan tüm rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için uygulanır. Bu kapsamdaki üretim tesisleri kendilerine düşen görevleri 31/5/2015 tarihine kadar yerine getirir.” denilmektedir.

28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Şebeke Yönetmeliği”nin Ek.18.9 Rüzgar Enerjisi Santrallarının İzlenmesi maddesinde;

“Lisanslı olan tüm rüzgar enerjisi santralları, merkezi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde olan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kurar. Teknik donanımların taşıyacağı özellikler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanır.” denilmektedir.

Yapmazsak N’olur.? (Ceza)

a)              Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu – MADDE 16 – (1) Kurul, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım ve cezaları uygular:

  1. b) Bu Kanun, ikincil mevzuat (Yönetmelikler) veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  2. c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Projenin Amacı

Bu proje ile, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) Türkiye Elektrik Sistemi’ne geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, bir rüzgar gücü izleme ve tahmin sistemi geliştirilecek ve bu sistem Türkiye geneline yaygınlaştırılacaktır.

Teknik İçeriği ve Bileşenleri: Türkiye’de rüzgâr kaynağından büyük ölçekli elektrik enerjisi üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve rüzgâr santrallerinin elektrik sistemine entegrasyonu için gerekli önlemlerin saptanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan projede, izleme ve tahmin sistemi temel olarak beş alt sistemden oluşmaktadır.

  • RES Ölçüm Alt Sistemi
  • Rüzgâr Tahmin Alt Sistemi
  • Rüzgâr’dan Üretilecek Olan Elektriksel Gücü Tahmin Alt Sistemi
  • İzleme ve Tahmin Merkezi Alt Sistemi
  • Kullanıcı Alt Sistemi

Rüzgar Gücü İzleme Sistemi - Sitem Mimarisi

Sistemin genel işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Mevcut RES’lerden meteorolojik veriler (hız, yön, sıcaklık vb.) rüzgâr ölçüm istasyonları aracılığı ile, türbin ‘status’ durumları ise SCADA’lar aracılığıyla alınmaktadır. Ayrıca, santrallerin transformatör merkezlerine tesis edilen “Monitörler” ile güç, akım, gerilim vb. veriler anlık olarak Rüzgâr Enerjisi İzleme ve Tahmin Merkezi’ne iletilmektedir. Bu verilere ek olarak orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli çıktıları kullanılarak her bir RES için 48 saatlik rüzgârdan üretilecek elektriksel güç tahminleri oluşturulmaktadır.

Rüzgar Gücü Çözümleyicisi

RES’lerin Türkiye Elektrik İletim/Dağıtım Sistemi ile ortak bağlantı noktasındaki güç kalitesini izlemek için bağlantısı yapılan Rüzgar Gücü Çözümleyicilerinden (RGÇ) toplanan gerekli bilgiler (akım, gerilim, güçler, frekans, harmonikler, kırpışma, olaylar, dengesizlik) RİTM Sunucusu’na aktarılmaktadır. Aktarılan tüm veriler tüm Türkiye’de GPS ile eşzamanlı bir şekilde alınmaktadır.

Bu kapsamda RİTM Bağlantı Teknik Özellikleri;

a)              Rüzgar Gücü Çözümleyici (RGÇ) teknik özellikleri

Analizor_(RGC)_Web_Ozellikleri

b)              SCADA teknik özellikleri

SCADA_Web_Ozellikleri